MTC de Lingerijders

   Home      Lidmaatschap
Lidmaatschap
 
Contributie
De inkomsten van de vereniging worden gevormd door contributies van leden, door sponsoring, advertenties en overige baten.  De hoogte van de contributies en de tarieven van advertenties worden door het bestuur voorgelegd aan de algemene ledenvergadering en gelden voor één kalenderjaar:
  • Voor het kalenderjaar 2019: voor leden € 30,00en voor partner leden € 15,00
  • Voor het kalenderjaar 2020: voor leden € 30,00en voor partner leden € 15,00
Indien u na 1 juli lid wordt van "De Lingerijders" dan betaalt u de helft van de contributie die normaal is verschuldigd voor een heel kalenderjaar.
Voor leden worden de contributienota's tegelijkertijd met de eerste nieuwsbrief van een nieuw jaar of via mail verzonden. De nota dient binnen een maand te zijn overgeschreven op de in de nieuwsbrief (of mail) vermelde bankrekening van de penningmeester.
 
 
 
Lidmaatschap
MTC de Lingerijders kent twee soorten leden: ereleden en gewone leden (partnerleden inbegrepen).
Ereleden worden op voorstel van het bestuur, of na schriftelijk verzoek door tenminste tien leden, door de algemene ledenvergadering in meerderheid benoemd. Zij zijn vrijgesteld van contributiebetaling.
Gewone leden, zijn diegenen, die zijn toegelaten en contributie betalen.
Nieuwe leden dienen zich te wenden tot de secretaris van de vereniging, die het verzoek tot toelating voorlegt aan het bestuur. De secretaris geeft bij toelating hiervan schriftelijk uitsluitsel.
Het lidmaatschap is persoonlijk en onafhankelijk van leeftijd of geslacht. Het lidmaatschap eindigt door: 
  1. Overlijden van het lid.
  2. Opzegging door het lid. Dit kan eerst tegen het eind van het jaar en moet vóór 01 december schriftelijk worden gemeld aan de secretaris.
  3. Opzegging door de vereniging. Dit gebeurt door het bestuur, als het lid niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichtingen, of als men anderszins niet van de vereniging kan verwachten het lid langer te handhaven.
  4. Ontzetting en directe schorsing van het lid doet het bestuur als het lid handelt in strijd met statuten of huishoudelijk reglement, of de vereniging benadeelt. Dit gebeurt schriftelijk, met opgaaf van redenen.
Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, en hebben recht op één persoonlijke stem. Er kunnen dus geen volmachten worden gegeven.
Leden hebben het recht het bestuur te verzoeken onderwerpen op te nemen in de agenda van de algemene ledenvergadering.
Een aantal leden, meer dan tien procent van het totaal aantal stemmen vertegenwoordigend, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een extra ledenvergadering bijeen te roepen.
 
 
 
Inschrijven
Per inschrijving wordt éénmalig € 5,00 aan inschrijfkosten in rekening gebracht.
Het volledige bedrag (contributie en de éénmalige kosten) kunt u via overschrijving overmaken op banknummer NL56 RBRB 0928 9659 88 van MTC De Lingerijders te Geldermalsen.
 
Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.
 
 

Adverteerders