MTC de Lingerijders

   Home      Over ons
Over ons
 
Structuur
Elke organisatie, dus ook "De lingerijders" kent een structuur, waarin de onderlinge verhoudingen zijn bepaald:
De adressen van het bestuur en de commissies, als ook de namen van de leden van het bestuur en alle commissies zijn afgedrukt op de eerste pagina's van de nieuwsbrief.Het Bestuur
Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering benoemd, en moet bestaan uit minimaal drie volwassen leden. De voorzitter wordt in persoon benoemd door de algemene ledenvergadering.
Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast een vice-voorzitter en meestal een tweede secretaris. Een zittingsperiode is drie jaar. Tussentijds aftreden kan alleen geschieden door schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een termijn van drie maanden. Aftredende bestuursleden kunnen zich meteen herkiesbaar stellen. Een lid van het bestuur kan bij meerderheid door de "jaarvergadering" worden geschorst of ontslagen.
Het bestuur vaardigt één van haar leden af naar alle vergaderingen van de toer- en evenementencommissie.
Het bestuur als geheel, als zowel voorzitter en secretaris samen, kunnen de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen.
Het bestuur kan commissies instellen om zich te laten bijstaan, voor de handelingen van deze commissies blijft het bestuur eindverantwoordelijk.
Het bestuur beslist over toelating, schorsing en uitsluiting van leden.

De voorzitter roept de algemene ledenvergadering en eventuele bijzondere vergadering bijeen en leidt deze. Hij leidt tevens de bestuursvergaderingen. Hij regelt de volgorde van de agenda en ziet toe, dat de bepalingen in de statuten en het aanvullend huishoudelijk reglement worden nagekomen. Hij ondertekent mede goedgekeurde notulen. Hij spreekt een oordeel uit over de stemming bij genomen besluiten.

De penningmeester wordt gekozen vanuit het bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de geldmiddelen van de vereniging, en draagt zorg voor de invordering van contributies en sponsorgelden. Daarbij voor het behoorlijk bijhouden van kas- en bankboek. De zelfstandige bevoegdheid van de penningmeester is beperkt tot bedragen beneden € 450,00. Daarboven is een medeondertekening van de voorzitter vereist. Verantwoording van het beleid, met overlegging van de betrokken bescheiden, wordt gedaan aan de kascommissie, die op haar beurt de algemene ledenvergadering adviseert.

De secretaris wordt ook gekozen vanuit het bestuur. Deze houdt van alle behandelde zaken in de algemene- zowel als de bestuursvergaderingen verslagen bij, die in een afzonderlijk dossier worden bijgehouden. Deze notulen ondertekent hij na goedkeuring, samen met de voorzitter. Hij houdt eveneens een "presentielijst" bij van de leden, die de vergaderingen bijwonen. Aanwezige leden zijn verplicht deze presentielijsten te ondertekenen.
De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en archiveert de inkomende en uitgaande stukken. Hij draagt zorg voor de tijdige verzending van de uitnodigingen voor de vergaderingen. Voor de algemene ledenvergadering wordt een jaarlijks verslag gemaakt over de toestand van de vereniging. Na goedkeuring door het bestuur wordt dit in de algemene ledenvergadering aan de orde gesteld.
Verzoeken van nieuwe leden tot toelating worden door de secretaris binnen vier weken ter kennis gebracht van het bestuur. Hij geeft het aspirant lid binnen twee weken bericht, indien tot toelating is besloten.
De secretaris houdt ook het uitleenregister van de motortrailer bij.
Secretaris en voorzitter samen kunnen de vereniging vertegenwoordigen.

Bestuursvergaderingen
Zes maal per jaar, volgens een vastgesteld rooster, komt het bestuur bijeen op een door de voorzitter aan te wijzen locatie. Minimaal twee weken hieraan voorafgaand wordt de agenda aan de leden toegezonden. Het verslag van de vergaderingen, de notulen, worden maximaal vier weken na datum aan de leden toegezonden. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen is de aanwezigheid van de meerderheid der bestuursleden vereist. Extra vergaderingen worden door de voorzitter bijeengeroepen, op verzoek van minimaal twee andere leden.
Twee maal per jaar, in het eerste en derde kwartaal, wordt een z.g. "gezamenlijke vergadering" gehouden. Hierbij zijn aanwezig het bestuur en de twee commissies: De toer- en evenementencommissie en de redactie. Op deze vergadering worden aan de orde gesteld: het gevoerde operationele beleid van de commissies; de planning; het budgettair beheer; berekende verwachtingen en toekomstige ontwikkelingen. De juiste data worden door het bestuur vastgesteld.
De bestuursvoorzitter regelt de agendavolgorde en leidt deze vergadering.
Leden kunnen na schriftelijk verzoek worden toegelaten vergaderingen van het bestuur of haar commissies bij te wonen.


↑omhoog


De Redactie
De redactie wordt gevormd door de hoofdredacteur en twee of meer leden. De redactie is verantwoordelijk voor het samenstellen, de inhoud en het doen verschijnen van de nieuwsbrief en voor het bijhouden van de website. Zij is bevoegd kopij en fotoÙs te verbeteren c.q. te wijzigen of te weigeren zodanig dat er een voor iedereen goed leesbare site en/of nieuwsbrief ontstaat, waarbij elkeen in zijn of haar waarde wordt gelaten.
De redactie is autonoom en beschikt over een eigen, door het bestuur vastgesteld, budget. Zij is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.


De nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt niet op vaste momenten maar wanneer dat nodig is. In de nieuwsbrief worden mededelingen opgenomen van de algemene ledenvergadering, het bestuur, de redactie, de toer- en evenementencommissie en over aankomende evenementen.

↑omhoog


De Toer- en evenementencommissie
De toer- en evenementencommissie wordt gevormd door de coördinator en vijf of meer leden. De vergaderingen van de toer- en evenementencommissie worden bijgewoond door een afgevaardigde van het bestuur. De toer- en evenementencommissie is autonoom en beschikt over een door het bestuur vastgesteld budget.
De toer- en evenementencommissie beheert de clubkleding en de "prijzenkast". Daarnaast stelt de toer- en evenementencommissie de jaarkalender samen. Communicatie en contacten met andere motorclubs is eveneens een belangrijke taak van de toer- en evenementencommissie.


Clubkleding
De kleuren van de clubkleding zijn in één van de algemene ledenvergaderingen vastgesteld, en kunnen dus niet één-twee-drie worden veranderd. Indien op voorraad kan clubkleding tegen betaling worden betrokken, anders zal deze, indien er voldoende vraag blijkt, worden bijbesteld.
De clubkleding zag er tot 2007 als volgt uit: Sweater, blauw, met logo-opdruk "MTC.De Lingerijders"
Een eventuele wijziging van kleuren of logo wordt vastgesteld door een algemene ledenvergadering.


Prijzenkast
Bij ontstentenis van een eigen clubhuis beschikt de vereniging niet over een centraal punt, waar behaalde clubprijzen, oorkondes, e.d. kunnen worden bewaard en uitgestald. Daarom berusten die bij één der leden van de toer- en evenementencommissie. Op verzoek aan de coördinator van de toer- en evenementencommissie kunnen deze door leden worden bezichtigd.


Jaarkalender
Aan het begin van een jaar wordt door de toer- en evenementencommissie een toerkalender uitgebracht, waarin de planning van alle evenementen, vergaderingen, enz. voor dat gehele toekomende jaar wordt opgenomen. Deze kalender wordt gepubliceerd in de laatste nieuwsbrief van het aflopende seizoen, en houdt het gehele jaar een vaste plaats achterop dit orgaan. Wijzigingen en toelichtingen worden steeds per periode in de nieuwsbrief opgenomen onder het hoofd "Evenementen." Bovendien worden deze niet alleen weergegeven in de locale pers en op het plaatselijke TV-info kanaal, maar ook op de eigen website van "De Lingerijders".


Contacten
T&E onderhoudt ook de contacten met andere motorclubs, en woont daar eventueel vergaderingen van bij. Daaruit vloeien bijvoorbeeld deelnames voort aan de evenementen van die anderen.
Vergaderingen van overkoepelende organisaties als bijv. L.O.O.T., voor zover van toepassing, worden bijgewoond. Hier worden "De Lingerijders" met stem vertegenwoordigd.


Overige activiteiten
Behalve het uitzetten van ritten, het vervaardigen van routebeschrijvingen, het bewaken van de prijzenkast en het motvrij houden van clubkleding, zijn er nog andere activiteiten ondergebracht bij de T&E commissie. Zij plant en organiseert ook:
 • De nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden in de eerste weken van het nieuwe jaar.
 • De algemene ledenvergadering. Vindt plaats in het eerste kwartaal van het jaar.
 • De jaarlijkse feestavond. Op een willekeurig tijdstip in het clubjaar wordt deze georganiseerd.
Clubritten
De deelnemers worden in niet al te grote groepen verdeeld. Iedere deelnemer krijgt voor vertrek een routebeschrijving (ook i.v.m. aansprakelijkheid). Het route lezen is niet verplicht, de rijder kan ook gewoon achter de voorman aansluiten.
In de ritten is het volgende onderscheid te maken:
 • Eigen ritten. Het grootste deel van de toerkalender. Deze zijn uitgeschreven door leden van de toer- en evenementencommissie, of door andere clubleden, en worden nagenoeg het gehele jaar door georganiseerd. Dus ook in de winter, er zijn dan meestal nog voldoende dagen waarop de wegen schoon zijn en de temperatuur niet al te laag.
 • Ritten van andere motorclubs. Ook ritten van andere clubs, waarmee contacten bestaan, worden opgenomen in de jaarkalender. Voorbeelden hiervan zijn de "Dijkentocht" van MSV Ophemert, of de "Mariekentocht" van M.C. Keizer Karel uit Nijmegen.
  Gebruikelijk vertrekken "De Lingerijders" gezamenlijk vanaf het vaste vertrekpunt.
 • Themaritten. Jaarlijks wordt een themarit uitgezet, waarbij niet zozeer het motorrijden centraal staat, maar meer het onderwerp van de rit. Het doel van deze ritten is vaak een interessant of bezienswaardig onderwerp, zoals een bedrijf dat is gelieerd aan de motorsport, een kasteel, enz.
 • Weekendritten. Ministens één maal per jaar wordt een geheel weekend georganiseerd van 3 of 4 dagen. Vanuit het hotel worden toertochten gemaakt en evenementen bezocht. Het aantal plaatsen voor deze weekenden is meestal beperkt, deelname geschiedt dan ook volgens de stelregel "Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!".
↑omhoog


De Algemene LedenVergadering
Dit centrum van de macht, kortweg ook "jaarvergadering" genoemd, vergadert minstens één keer per jaar, meestal in het eerste kwartaal. Indien noodzakelijk kunnen bijzondere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen. Minstens 14 dagen voor een vergadering wordt de datum daarvan schriftelijk kenbaar gemaakt aan de leden, gewoonlijk via de nieuwsbrief of per mail. Betreft één van de agendapunten een statutenwijziging, dan dient dit in de oproep te worden vermeld.
Alle leden hebben toegang tot deze "Jaarvergadering", en elk betalend lid heeft daar één stem.
De bestuursvoorzitter of diens plaatsvervanger leidt de vergadering. Van alle behandelde punten worden door de secretaris of diens vervanger notulen bijgehouden.
De "jaarvergadering" benoemt het bestuur, de voorzitter van het bestuur en de kascommissie.
In de "jaarvergadering" wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.
Stemmen over zaken gebeurt mondeling, over personen schriftelijk en anoniem. Aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk. Een voorstel is aangenomen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Bij staken der stemmen over zaken wordt het voorstel verschoven naar een volgende vergadering. Over personen wordt een tweede stemming gehouden, daarna wordt bij loting beslist.


↑omhoog


Kascommissie
Deze bijzondere commissie bestaat uit minstens twee leden, die geen bestuursfunctie vervullen. Zij worden jaarlijks door de algemene ledenvergadering benoemd.
De taak van deze commissie is het onderzoeken van rekening en verantwoording over het nog lopende of direct afgelopen boekjaar. Zij kan, indien gewenst, de hulp inroepen van een deskundige.
Op de algemene ledenvergadering brengt deze commissie verslag uit en geeft haar eindoordeel. Weigert zij goedkeuring te hechten aan de haar verstrekte gegevens, dan wordt dit gemeld aan de algemene ledenvergadering, die een nieuwe commissie van drie nieuwe leden benoemt. Deze laatste dient binnen één maand verslag uit te brengen aan een nieuwe bijzondere ledenvergadering. Ontbreekt ook nu de goedkeuring, dan zal deze bijzondere ledenvergadering aanvullende maatregelen treffen.
Het bestuur en haar commissies zijn verplicht alle gewenste inlichtingen te verstrekken en opening van boeken te geven.

↑omhoog


Kamer van Koophandel
MTC "De Lingerijders" staat voor MotorToerClub "De Lingerijders," hierna verder te noemen "De Lingerijders". Statutaire plaats van vestiging is Geldermalsen.
De initiële oprichtingsdatum was 5 mei 1991 en de officiële datum is 23 april 1992.
Inschrijving heeft plaats gevonden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Tiel onder nr. 40157374.
"De Lingerijders" is sinds 2000 lid van L.O.O.T. (Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs). Dit is een landelijke organisatie voor motorrijders, met als doel uitwisseling te bevorderen tussen de clubs onderling en de door hen georganiseerde toerritten. Het L.O.O.T. lidnummer is 1240.
Einde 2009 telde "De Lingerijders" bijna 100 leden, zowel vrouwelijke als mannelijke, in leeftijd variërend van net boven de 18 tot 85 jaar.
De doelstellingen van "De Lingerijders", zoals in de statuten omschreven zijn als volgt:
 • De motorsport bevorderen.
 • De belangen te behartigen van de motorsport in het algemeen en die van onze leden, voorzover deze met het motorrijden verband houden.
 • Onder de leden een vriendschappelijke band vormen en deze onderhouden.
Het blauwe informatie boekje geeft in grote trekken weer, hoe de vereniging in elkaar steekt, en wie wat waar en wanneer doet. Het eigen toerreglement is er in opgenomen, maar ook uittreksels van statuten en huishoudelijk reglement en verwijzingen naar de reglementen L.O.O.T. en de AMEV toercompetitie.
Indien men deze in zijn geheel wenst in te zien, kan men hiervoor contact opnemen met het secretariaat.
 

Adverteerders